085 - 210 10 12
Zorgtours - Wij maken het wél mogelijk

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Zorgtours

Zorgtours is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 73043818 en is gevestigd aan De Smidse 7 (7261 ZZ) te Ruurlo.

Garantie geregeld | STO Garant

De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van de Richtlijn Pakketreizen (EU) 2015/2302. Hierdoor kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden.

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Zorgtours gebruik van STO Garant voor alle pakketreizen. STO Garant is een erkende garantieregeling. Het is een derdengeldenregeling die uw betaling waarborgt tot na afloop van uw boeking. Als reiziger betaalt u het boekingsbedrag niet aan Zorgtours, maar aan de derdengeldenrekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze Stichting Derdengelden verwerkt alle betalingen voor STO Garant.

De dag na afloop van uw boeking wordt uw boekingsbedrag vrijgegeven van de derdengeldenrekening aan Zorgtours. Mocht Zorgtours voor het einde van uw boeking in een faillissement of surseance van betaling terechtkomen dan wordt uw boekingsbedrag vrijgegeven aan Stichting Take Over (STO). STO zal er dan, afhankelijk van de situatie, voor zorgen dat u uw boekingsbedrag terugkrijgt, uw boeking kunt vervolgen of naar het eindpunt van uw boeking kunt reizen.

Hiermee heeft Zorgtours zich van bescherming bij insolventie voorzien bij STO Garant. Wanneer diensten door insolventie van Zorgtours niet worden verleend, kunnen reizigers contact opnemen met STO Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@sto-garant.nl of +31 (0)85 13 02 943.

Procedure

U ontvangt een e-mail van STO Garant (info@sto-garant.nl) met informatie over het voldoen van de betaling voor uw boeking. Voor alle boekingen geldt dat het volledige boekingsbedrag voor aanvang van de boeking betaald dient te zijn aan de derdengeldenrekening.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Reisagent: De rechtspersoon (handelaar op gebied van reisdiensten) in de uitoefening van beroep of bedrijf, die informeert, adviseert en/of bemiddelt bij de totstandkoming van de reisovereenkomst.

3. Onder Zorgtours wordt tevens verstaan haar werknemers.

4. Reiziger: Opdrachtgever (hoofdboeker) of het gezelschap van en namens wie Reiziger een (reis)overeenkomst aangaat.

5. Dienstverlener: de feitelijke vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/ of andere dienstverleners op het gebied van reizen, met wie je een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, uitsluitend verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.

6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Reiziger tot het verrichten van Diensten door Dienstverlener. 

7. Diensten: de diensten die Zorgtours aanbiedt zijn diensten op gebied van reisdiensten.

8. Opdracht: de (reis)overeenkomst tussen reiziger en de Zorgtours, waarbij de Zorgtours zich jegens de reiziger(s) verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen.

9. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening waartoe Reiziger opdracht heeft gegeven.

10. STO-Garant: Zorgtours  is aangesloten bij STO-Garant. in geval van faillissement of surseance van betaling van Zorgtours wordt het boekingsbedrag van de reiziger vrijgegeven aan Stichting Take Over (STO). STO zorgt vervolgens voor de juiste (financiële) afhandeling met de reiziger.

11. De website die door Zorgtours gebruikt wordt is https://www.zorgtours.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Zorgtours, elke overeenkomst tussen Zorgtours en Reiziger en op elke dienst die door Zorgtours wordt aangeboden.

2.Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Reiziger de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Zorgtours aan Reiziger aangeven op welke wijze Reiziger de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Zorgtours is gepubliceerd zodat Reiziger deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Reiziger en derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Zorgtours is overeengekomen. De voorwaarden van Reiziger zijn niet uitdrukkelijk niet van toepassing.

5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Reiziger.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op gekoppelde reisarrangementen, of reisdiensten die geen pakketdienst of gekoppeld reisarrangement is.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Zorgtours gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. 

2. De aanbiedingen van Zorgtours kunnen schriftelijk of telefonisch gedaan worden. Zorgtours is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Reiziger schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Zorgtours het recht een overeenkomst met een potentiële Reiziger om een voor Zorgtours gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Reiziger in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Zorgtours niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. 

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolg of naboekingen.

5. Zorgtours is gerechtigd om de reservering van Reiziger binnen 72 uur nadat de reservering is gemaakt, te herroepen en haar prijzen te herzien in verband met onverwachte wijzigingen, veiligheidstoeslagen, wisselkoersen, verhoogde brandstofkosten etc. In een dergelijke situatie is Reiziger gerechtigd om de reservering kosteloos te annuleren en eventueel akkoord te gaan met het nieuwe aanbod. Vanaf het moment dat de volledige reissom is betaald door Reiziger kan de reissom niet meer gewijzigd worden.

6. In sommige gevallen kan er een Aanbod zijn waarvoor het niet mogelijk is om een e-ticket af te geven. In dergelijke gevallen neemt Zorgtours binnen 72 uur na de boekingsbevestiging contact op met Reiziger om alternatieve mogelijkheden te bespreken. Zorgtours is gerechtigd om deze boeking te weigeren en eventuele reeds vooruitbetaalde gelden te restitueren.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Zorgtours niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

Artikel 4 – De opdracht

1. Indien een Reiziger een opdracht in algemene zin neerlegt bij Zorgtours, zal Zorgtours Reiziger informeren en/of adviseren en eventueel een voor Reiziger gewenste dienst reserveren. Reiziger is tegenover Zorgtours gebonden zodra Reiziger een opdracht aan Zorgtours heeft verstrekt, ook als Reiziger nog geen bevestiging heeft ontvangen.

2. Reiziger kan slechts binnen 24 uur nadat hij de Opdrachtbevestiging heeft ontvangen, bezwaar aantekenen. Bij het niet tijdig aantekenen van bezwaar, wordt behoudens tegenbewijs de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, en dient Reiziger te voldoen aan de daarin opgenomen verplichtingen jegens zowel de Zorgtours als de betreffende dienstverlener.

3. Ingevolge de reserveringsopdracht is Reiziger verplicht om alle gegevens van hemzelf alsmede zijn medereizigers te verstrekken die relevant zijn voor de uitvoering van de opdracht alsmede bijzonderheden van de lichamelijke en geestelijke toestand van de medereizigers. Indien er een zorgbehoefte is, dient Reiziger contact op te nemen met Zorgtours voor een intakegesprek, op basis waarvan zorguren worden vastgesteld en ingekocht. De hoofdboeker ontvangt alle informatie over de (reserverings)opdracht.

4. Eventuele prijzen van gereserveerde diensten kunnen niet gegarandeerd blijven. Conform de voorwaarden van de dienstverlener kunnen deze prijzen gewijzigd worden. Zorgtours heeft hier geen invloed op.

Artikel 5 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Reiziger een Aanbod van Dienstverlener heeft aanvaard door de dienst te betalen.

2. Reiziger dient tenminste 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam te zijn om een boeking te maken en/of een aanbod van Zorgtours te accepteren.

3. Een aanbod c.q. offerte van Zorgtours wordt samengesteld op initiatief van Reiziger, onder voorbehoud  van de beschikbaar van de door Reiziger samengestelde reisonderdelen.

4. Reiziger is verplicht om de juiste informatie te verstrekken (ook indien hij namens meerdere reizigers een boeking maakt), op basis waarvan de overeenkomst wordt opgesteld. Reiziger is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen ten aanzien van alle (mede)reizigers van de overeenkomst. 

5. Zorgtours is niet gehouden aan een Aanbod indien Reiziger redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Reiziger geen rechten ontlenen.

6. Zorgtours is gerechtigd om de reisovereenkomst onmiddellijk op te zeggen indien het vereiste minimum aantal aanmeldingen niet behaald is, en dit bij het betreffende aanbod is vermeld. Zorgtours zal Reiziger hierover zo spoedig mogelijk informeren.

7. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op reisdiensten. Zodra Reiziger de boeking heeft bevestigd en betaald, is de boeking definitief.

8. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt Reiziger de benodigde reisbescheiden (indien beschikbaar, doch uiterlijk 24 voor vertrek) en informatie aangaande het paspoort, formaliteiten op gezondheidsgebied, visa en andere relevante informatie zoals bijvoorbeeld het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering. Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van aanvullende informatie en het up to date houden van deze informatie. Indien Reiziger niet binnen deze termijn de reisbescheiden ontvangt, dient Reiziger zelf contact op te nemen met Zorgtours.

9. Reiziger is zelf verantwoordelijk om de benodigde documenten gedurende de reis bij zich te hebben. Indien wegens het ontbreken van de benodigde informatie Reiziger de reis niet, of niet geheel kan maken, dient Reiziger de kosten hiervan zelf te dragen, tenzij Zorgtours uitdrukkelijk voor de betreffende documenten zal zorgen en tekortgeschoten is in zijn informatieverplichting.

Artikel 6 – Annuleren van de reserveringsopdracht en reisovereenkomst

1. Annulering van de (reis)overeenkomst tussen een Reiziger en Dienstverlener geschiedt enkel en alleen conform de voorwaarden van de desbetreffende Dienstverlener, tenzij Reiziger zelf hierover kan beslissen.

2. Indien Zorgtours namens Reiziger de overeenkomst annuleert, kunnen hiervoor annuleringskosten in rekening gebracht worden. Dit is van tevoren kenbaar gemaakt aan Reiziger.

3. Elke annulering dient telefonisch of per e-mail ingediend te worden bij Zorgtours. Reiziger dient de annulering uiterlijk 72 uur na de betreffende gebeurtenis of uiterlijk 24 uur voor vertrek gemeld te worden bij Zorgtours. De annulering, wordt telefonisch of per e-mail bekendgemaakt aan Reiziger. Reiziger dient vervolgens de annulering te bevestigen waarna Zorgtours de betreffende annulering verwerkt.

4. Behoudens het geval dat Reiziger een annuleringsverzekering heeft afgesloten, dient Reiziger zelf de kosten voor annulering te voldoen. Indien mogelijk kan een verrekening op initiatief van Zorgtours plaatsvinden.

Artikel 7 – Wijzigen van de overeenkomst 

1. Wijzigingen van de reisovereenkomst tussen een Reiziger en Dienstverlener geschiedt enkel en alleen conform de voorwaarden van de desbetreffende Dienstverlener.

2. Indien Zorgtours namens Reiziger de overeenkomst wijzigt kan hiervoor een service vergoeding in rekening worden gebracht.

3. Elke wijziging dient telefonisch of per e-mail ingediend te worden bij Zorgtours . Reiziger dient de wijziging uiterlijk 72 uur na de betreffende gebeurtenis of uiterlijk 24 uur voor vertrek gemeld te worden bij Zorgtours De wijziging, en de kosten van de wijziging worden telefonisch of per e-mail bekendgemaakt aan Reiziger. Reiziger dient vervolgens de wijziging te bevestigen waarna Zorgtours de betreffende wijziging verwerkt.

4. Zorgtours is gerechtigd om de reisovereenkomst te wijziging indien sprake is van kleine, onbeduidende wijzigingen en Reiziger hierover tijdig in kennis heeft gesteld. Reiziger is verplicht deze wijziging te accepteren. Ingeval van een ingrijpende wijziging, wordt Reiziger tijdig geïnformeerd en heeft Reiziger de mogelijkheid om de reisovereenkomst kosteloos te annuleren. Indien hierdoor de kwaliteit of de kosten van de pakketreis wordt verminderd, ontvangt Reiziger gelijktijdig een voorstel tot verlaging van de reiskosten. Reiziger dient uiterlijk binnen 24 uur na kennisgeving van de wijziging zijn beslissing door te geven aan Zorgtours. Bij gebreke van een tijdige reactie, wordt de wijziging automatisch als akkoord bevonden.

5. Het is mogelijk dat Reiziger en/of een of meerdere medereizigers zich laat vervangen door een ander indien dit tijdig overlegt wordt met Zorgtours.

6. Annulering van de reisovereenkomst gedurende de reis is niet mogelijk.

Artikel 8 - Duur van de overeenkomst

1. Indien en voor zover tussen Reiziger en Zorgtours een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.

2. Zowel Reiziger als Zorgtours kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Reiziger.

4. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Reiziger onverlet indien Zorgtours ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Reiziger dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

Artikel 9 - Meerwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Reiziger nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Reiziger te komen, is Reiziger verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Zorgtours is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Reiziger verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.

2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra (spoed)werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Zorgtours gerechtigd om deze kosten, na overleg met Reiziger, in rekening te brengen bij Reiziger.

Artikel 10 – Zorgbehoefte

1. Indien er een zorgbehoefte bestaat bij de Reiziger, dient Reiziger contact op te nemen met Zorgtours. Op basis van een intakegesprek wordt gekeken naar de specifieke zorgbehoeftes van de Reiziger en wordt het aantal zorguren vastgesteld op basis waarvan verpleegkundigen, verzorgers en/of begeleiders voor Reiziger wordt ingekocht. Het is van belang dat Reiziger Zorgtours eerlijk, volledig en juist informeert over zijn zorgbehoeftes. Bij gebreke hiervan staat Zorgtours niet in voor een adequate zorgverlener.

2. Reiziger mag altijd zelf een mantelverzorger meenemen. Hiervoor kunnen andere prijzen gerekend worden.

3. Het is van belang dat de Reiziger zelf in staat is (klein) stukken te lopen en al dan niet met hulp van een zorgverlener de bus in en uit kan stappen. Indien Reiziger hiertoe niet in staat is, kan Zorgtours Reiziger niet meenemen op reis omdat de touringcar geen rolstoelbus is. In verband me praktische beperkingen kunnen personen met een intensieve zorgbehoefte niet deelnemen aan de reis.

4. Indien Reiziger een zorgindicatie heeft en deze uitgevoerd wordt door een thuiszorginstelling, wordt deze zorg overgenomen. Het aantal uren zorg staat al vast, en wordt na de reis gefactureerd naar de Thuiszorginstelling die gedurende deze vakantie geen zorg heeft hoeven leveren.

5. Zorgtours kan niet garanderen dat er de gehele dag, gedurende 24 uur, op een zorgbehoevende reiziger wordt gelet. Indien dit van belang is, dient reiziger zelf voor begeleiding in de nacht te zorgen, en/of deze uitdrukkelijk in te kopen.

6. Zorgtours biedt hulp en bijstand aan Reiziger aan. Op basis van de beschikbare mogelijkheden wordt (op locatie) gezocht naar passende mogelijkheden. Deze bijstand bestaat uit adequate informatie over medische diensten, de plaatselijke autoriteiten, beschikbare (huis)artsen, ziekenhuis, consulaire bijstand, ondersteuning bij het communiceren, en indien nodig, het vinden van alternatieven. Indien Reiziger zelf ervoor gezorgd heeft dat hij de hulp en bijstand nodig heeft, komen deze kosten voor Reiziger. Hier kunnen eventueel de kosten van Zorgtours bovenop komen.

7. Indien de reis niet voldoet aan de verwachtingen van Reiziger, kan hij hiervoor geen restitutie van reeds betaalde gelden. 

8. Indien ten gevolge van overmacht het vervoer niet plaatsvinden op de afgesproken datum, heeft Reiziger recht op maximaal drie gratis overnachtingen in een gelijkwaardige accommodatie. Indien sprake is van een specifieke medische bijstand, heet Reiziger recht op meer gratis overnachtingen.

Artikel 11 – Prijzen en betaling

1. Reiziger dient het verschuldigde bedrag op de door Zorgtours aangewezen wijze te voldoen. De betaling dient ingeval van een pakketreis via het betaalsysteem van STO Garant te gaan, waardoor de reiziger naar de derdengeldenrekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow betaald.

2. Reiziger kan zowel voorafgaand aan de vakantie, als achteraf betalen in termijnen. Voor het gebruik maken van het Spaarplan worden geen extra kosten gerekend. Reiziger heeft de keuze uit Spaarplan 1 of Spaarplan 2. 

3. Indien Partijen een aanbetaling overeengekomen zijn dient deze aanbetaling door Reiziger betaald te zijn alvorens Zorgtours een aanvang zal maken met zijn werkzaamheden. Bij niet tijdige betaling van de aanbetaling ontvangt Reiziger een betalingsherinnering. Bij gebreke van een betaling treedt het incassobeleid in werking.

4. Reiziger kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Reiziger, is Zorgtours gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.

6. Reiziger dient deze kosten ineens, per factuur te voldoen binnen de uiterlijke betalingstermijn van 30 dagen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Zorgtours, tenzij Partijen betaling middels het Spaarplan overeengekomen zijn.

Artikel 12 – Incassobeleid

1. Wanneer Reiziger niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen heeft voldaan aan zijn verplichting, zal Reiziger een nadere schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het opeisbare bedrag te voldoen. Indien Reiziger niet alsnog tijdens deze herinnering betaald, is Reiziger in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Reiziger in verzuim is, zal Zorgtours zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente (zijnde tenminste 5% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Zorgtours meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Reiziger.

Artikel 13 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Zorgtours zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren conform de verwachtingen die Reiziger redelijkerwijs mag hebben op grond van de reisovereenkomst. Indien een onderdeel niet conform afspraak uitgevoerd kan worden, zal Zorgtours zorgdragen voor de uitvoering van deze afspraken, tenzij dat in redelijkheid niet gevergd kan worden van Zorgtours in verband met hoge kosten.

2. Indien een deel van de overeengekomen diensten niet nagekomen kan worden, dient Zorgtours met een gelijkwaardig kwalitatief alternatief te komen, zonder hiervoor extra kosten in rekening te brengen. Ingeval geen alternatieven mogelijk zijn, kan Reiziger een prijsverlaging aangeboden krijgen. Reiziger is niet verplicht het alternatief te accepteren. Ook kan Reiziger eventueel zelf een tekortkoming verhelpen.

3. Reiziger heeft het recht om de overeenkomst kosteloos op te zeggen indien de tekortkoming niet binnen een redelijke termijn is verholpen. Reiziger heeft alsdan recht op een prijsvermindering en gelijkwaardig vervoer om de terugreis te maken.

4. Zorgtours is niet aansprakelijk voor tekortkomingen die door Reiziger zelf zijn ontstaan of door een derde, of ten gevolge van een overmachtsituatie.

5. Zorgtours is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. In welk geval voor de uitvoering van deze diensten de voorwaarden van deze derde(n) van toepassing zijn.

Artikel 14 – (Op)Levering

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Reiziger niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Zorgtours of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Reiziger komen, heeft Zorgtours recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. 

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Reiziger en zullen door Zorgtours bij Reiziger in rekening worden gebracht. 

3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Reiziger goedkeuring dient te geven, is Zorgtours gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Reiziger zijn goedkeuring heeft gegeven.

4. Zorgtours spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Reiziger gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Zorgtours.

5.De aard van de werkzaamheden van Zorgtours brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Reiziger is verstrekt. Reiziger draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Zorgtours nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Reiziger en Zorgtours.

Artikel 15 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Reiziger op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Reiziger zijn gebracht.

Artikel 16 – Restitutie 

1. Restitutie is slechts mogelijk indien en voor zover de voorwaarden van de betrokken Dienstverlener terugbetaling van (een gedeelte) van de gereserveerde dienst toestaan. Enkel en alleen de hoofdboeker kan verzoeken om restitutie voor het gehele reisgezelschap. Indien Reiziger Zorgtours  verzoekt om restitutie, brengt Zorgtours  €35,- euro servicekosten in rekening bij Reiziger, of kan Zorgtours  deze kosten verrekenen.

2. Zorgtours is slechts gehouden tot het verstrekken van de restitutie aan Reiziger, indien de betreffende Dienstverlener de volledige restitutie aan Zorgtours  heeft afgerond.  

3. Zorgtours  is slechts gehouden om die verzoeken tot restitutie in behandeling te nemen die binnen 10 dagen na de aanvangsdatum van het betreffende reisonderdeel bij Zorgtours  worden ingediend.

4. Een verzoek tot restitutie dient uiterlijk binnen één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum ter annulering te zijn ingediend. 

Artikel 17 – Garantie financieel onvermogen

1. De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van de Richtlijn Pakketreizen (EU) 2015/2302 [indien er sprake is van een pakketreis]. Hierdoor kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden.

2. Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Zorgtours gebruik van STO Garant voor alle pakketreizen. STO Garant is een erkende garantieregeling. Het is een derdengeldenregeling die uw betaling waarborgt tot na afloop van uw boeking. Als reiziger betaalt u het boekingsbedrag niet aan Zorgtours, maar aan de derdengeldenrekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze Stichting Derdengelden verwerkt alle betalingen voor STO Garant.

3. De dag na afloop van uw boeking wordt uw boekingsbedrag vrijgegeven van de derdengeldenrekening aan Zorgtours. Mocht Zorgtours voor het einde van uw boeking in een faillissement of surseance van betaling terechtkomen dan wordt uw boekingsbedrag vrijgegeven aan Stichting Take Over (STO). STO zal er dan, afhankelijk van de situatie, voor zorgen dat u uw boekingsbedrag terugkrijgt, uw boeking kunt vervolgen of naar het eindpunt van uw boeking kunt reizen.

4. Hiermee heeft Zorgtours zich van bescherming bij insolventie voorzien bij STO Garant. Wanneer diensten door insolventie van Zorgtours niet worden verleend, kunnen reizigers contact opnemen met STO Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@sto-garant.nl of +31 (0)85 13 02 943.

5. U ontvangt een e-mail van STO Garant (info@sto-garant.nl) met informatie over het voldoen van de betaling voor uw boeking. Voor alle boekingen geldt dat het volledige boekingsbedrag voor aanvang van de boeking betaald dient te zijn aan de derdengeldenrekening.

Artikel 18 – Informatieverplichtingen

1. Zorgtours verplicht zich ertoe te voldoen aan het verstrekken van voorgeschreven standaardinformatie.

2. Indien Zorgtours geen of onjuiste informatie verstrekt, zijn de bepalingen van de wet op de pakketreisovereenkomst van toepassing. In het bijzonder gaat het om de bepalingen aangaande de uitvoering van de pakketreis, klachtenregeling, verplichtingen van hulp en bijstand, opzeggingsmogelijkheden en in-de-plaatsstelling.

3. Indien Zorgtours een gekoppeld reisarrangement faciliteert, wijst Zorgtours de Reiziger (voor de totstandkoming van de overeenkomst) erop dat Reiziger geen aanspraak maakt op rechten welke uitsluitend van toepassing zijn op de pakketreizen uit hoofde van de wet en de Dienstverlener die enkel en alleen verantwoordelijk is voor een juiste contractuele uitvoering van zijn eigen diensten. Daarnaast kan Reiziger aanspraak maken op bescherming bij financieel onvermogen van Zorgtours 

Artikel 19 –  Reisbescheiden 

1. De benodigde reisgegevens worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 24 uur per e-mail aan Reiziger gezonden. Indien na 24 uur geen e-mail is ontvangen, dient Reiziger contact op te nemen met Zorgtours  In elk geval zal Reiziger voor de aanvangsdatum de benodigde reisgegevens ontvangen, tenzij dit redelijkerwijs niet van Zorgtours gevergd kan worden. 

2. Reisbescheiden worden via het door Reiziger opgegeven e-mailadres verstrekt, tenzij Reiziger uitdrukkelijk heeft verzocht om de reisbescheiden per reguliere postbezorging te willen ontvangen. Indien de reisbescheiden per post toegestuurd worden, kunnen hiervoor bijkomende verzendkosten gerekend worden.

3. Reiziger dient zelf contact op te nemen met Zorgtours  indien hij niet of niet tijdig een e-mail heeft ontvangen met zijn reisgegevens.

Artikel 20 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Zorgtours gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Reiziger en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Zorgtours de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan richardprins@zorgtours.nl.      

2. Reiziger is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Zorgtours verwerkt worden. Reiziger staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Reiziger Zorgtours tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

3. Indien Zorgtours op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

4. Reiziger garandeert de anonimiteit van Zorgtours ten opzichte van de personen welke genoemd worden in de door Zorgtours opgestelde adviezen en/of rapportages. Reiziger draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens van Zorgtours op geen enkele wijze bij betrokkenen zoals genoemd in de adviezen en/of rapportages terecht kunnen komen. Indien en voor zover dit gebeurt, en Zorgtours ten gevolge hiervan enige hinder en/of schade ondervindt is Zorgtours gerechtigd om alle ontstane schade te verhalen op Reiziger.

Artikel 21 – Opschorting

1.Zorgtours heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Reiziger nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.

2.Zorgtours is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Reiziger in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Reiziger schriftelijk worden bevestigd. Zorgtours is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 22 – Overmacht

1. Zorgtours is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Zorgtours wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Zorgtours, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Zorgtours zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Zorgtours buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

5. Voor zo veel Zorgtours ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Zorgtours gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Reiziger is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 23 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Zorgtours leidt tot aansprakelijkheid van Zorgtours, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal driemaal de waarde van de door Zorgtours gefactureerde diensten, indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of er anderszins schade is ontstaan. 

2. Zorgtours is niet aansprakelijk voor handelingen (en nalatigheden) van de betreffende dienstverlener, of voor de door dienstverlener verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Ook ingeval van foto’s. Folders etc. is Zorgtours niet aansprakelijk voor zover dit niet door haarzelf is opgesteld.

3. Zorgtours is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Zorgtours geleverde diensten. 

4. Alle schade waarvoor Reiziger zelfstandig is verzekerd, is uitgesloten van de aansprakelijkheid van Zorgtours.

5. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Zorgtours per gebeurtenis per jaar uitkeert.

6. Zorgtours is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

7. Zorgtours is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur.

8. Zorgtours staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Zorgtours verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

9. Reiziger staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Zorgtours sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.

10. Alle aanspraken van Reiziger wegens tekortschieten aan de zijde van Zorgtours vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Zorgtours binnen een jaar nadat Reiziger bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 24 – Geheimhouding

1. Zorgtours en Reiziger verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Zorgtours opgestelde adviezen en/of rapportages aangaande de opdracht van Reiziger. Het is Reiziger uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Reiziger dient het advies en/of rapportage op verzoek van Zorgtours te vernietigen. Bij schending hiervan is Zorgtours gerechtigd de door hem geleden schade, zowel materieel als immaterieel te verhalen op Reiziger.

3. Indien Zorgtours op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Zorgtours zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Zorgtours niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Reiziger niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

4. De geheimhoudingsverplichting leggen Zorgtours en Reiziger ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 25 – Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Zorgtours berusten uitsluitend bij Zorgtours en worden niet overgedragen aan Reiziger. 

2. Het is Reiziger verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Zorgtours rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorgtours en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Reiziger wijzigingen wenst aan te brengen in door Zorgtours opgeleverde zaken, dient Zorgtours expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 

3. Het is Reiziger verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Zorgtours rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

Artikel 26 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Reiziger is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Zorgtours verstrekt in het kader van een (reserverings)opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Reiziger hiervoor verantwoordelijk.

2. Reiziger vrijwaart Zorgtours van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

3. Reiziger vrijwaart Zorgtours voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Reiziger verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door Zorgtours opgestelde adviezen en rapportages.

4. Indien Reiziger elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Zorgtours verstrekt, garandeert Reiziger dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 27 – Klachten

1. Indien Reiziger niet tevreden is over de service of producten van Zorgtours of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Reiziger verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@zorgtours.nl met als onderwerp “klacht”.

2. De klacht moet door Reiziger voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Zorgtours de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Zorgtours zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 28 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Zorgtours en Reiziger is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Zorgtours kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website. 

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Zorgtours en Reiziger, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland locatie Zutphen, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechtbank aanwijzen. 

Gratis reisbrochure aanvragen

Prachtige reizen met zorg en alles wat u wilt weten over onze reizen.

Gratis brochure aanvragen

Mis geen aanbiedingen meer

Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief.

Geniet van een heerlijke vakantie met zorg

Ga op reis met specialistische medische ondersteuning van Zorgtours.
Bekijk alle begeleide reizen en opties. Klik op de onderstaande button.

Bekijk en boek uw vakantie